ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE CHOICE JUWELEN WEBSHOP

ONDERNEMINGSGEGEVENS
WWW.CHOICEJUWELEN.BE
BTW – nummer: BE0454040667

R.P.R. ANTWERPEN

ART. 1: ALGEMENE BEPALINGEN

De algemene verkoopsvoorwaarden bepalen de contractuele rechten en plichten van alle gebruikers, bezoekers en klanten (hierna genoemd " Gebruiker ") van de webshop WWW.CHOICEJUWELEN.COM (hierna genoemd " webshop")en de eigenaar van die webshop zijnde CHOICE JUWELEN NV met maatschappelijke zetel gelegen te 2600 BERCHEM en met bedrijfsnummer BE0454040667.De huidige Algemene Voorwaarden, zijnde de gepubliceerde voorwaarden op de datum van de aankoop op de webshop, zijn van toepassing op elke verkoop van producten uitgevoerd op de webshop, vervangen elke andere voorafgaande voorwaarden en zijn de enige toepasbaar, rekening houdend met de overige wettelijke bepalingen.

De Gebruiker erkent dat de relaties met CHOICE JUWELEN NV exclusief beheerst worden door deze Algemene Voorwaarden, met uitzondering van alle ander voorwaarden die voorafgaand beschikbaar zijn op de webshop. CHOICE JUWELEN NV behoudt het recht om ter aller tijden de Algemene Verkoopsvoorwaarden aan te passen zonder voorafgaande verwittiging of kennisgave.

Elke bestelling van een product dat wordt aangeboden op de webshop, veronderstelt de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding door de gebruiker van de Algemene Voorwaarden, zonder dat er aan deze aanvaarding een voorwaarde verbonden wordt van een schriftelijke handtekening.

ART. 2: PRIJS

Alle vermelde verkoopprijzen op de webshop zijn steeds inclusief BTW en taksen en exclusief leveringskosten.

De leveringskosten worden bepaald doorheen het aankoopproces en gecommuniceerd aan de Gebruiker.

De uiteindelijke totale kostprijs wordt in (€) Euro weergegeven en wordt op het einde van het aankoopproces expliciet en duidelijk vermeld vooraleer de Gebruiker zijn aankoop definitief valideert.

De prijsopgave slaat uitsluitend op de artikelen zoals ze schriftelijk worden omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

CHOICE JUWELEN NV behoudt het recht om bepaalde prijzen, inclusief de leveringskosten, op elk ogenblik te wijzigen wat ook de reden moge zijn.


ART. 3: AANBOD

De aangeboden artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal privaat gebruik. Ondanks het feit dat de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is CHOICE JUWELEN NV wat betreft de juistheid of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis en is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet actueel is.

CHOICE JUWELEN NV is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet - of drukfouten of onvolledige informatie.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maat, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, en wanneer de webshop hieromtrent onvoldoende informatie verschaft, verzoeken wij de Gebruiker om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via info@choicejuwelen.com

CHOICE JUWELEN NV is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet-of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door CHOICE JUWELEN NV.

CHOICE JUWELEN NV is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

ART. 4: ONLINE AANKOPEN

Aan de Gebruiker wordt de mogelijkheid geboden om een aantal artikelen naar keuze uit het CHOICE JUWELEN assortiment op de webshop online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een e-mail ter bevestiging ontvangt van de webshop via info@choicejuwelen.com.

De artikelen worden op het adres, door de Gebruiker aangegeven, geleverd.

De webshop biedt aan de gebruiker de keuze tussen de volgende betaalwijzen: VISA, Mastercard, IDeal, Bancontact/Mistercash, PayPall en Overschrijving.

ART. 5: EIGENDOMSVOORBEHOUD en NIET-BETALING

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van CHOICE JUWELEN NV.

Het risico wegens verlies, beschadiging of diefstal gaat evenwel over op de klant vanaf de levering.

De klant verbindt er zich toe om zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van CHOICE JUWELEN NV te wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet-geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover CHOICE JUWELEN NV  beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 15% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag.

Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 15% op het betrokken bedrag, met een minimum van 30 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt CHOICE JUWELEN NV zich het recht om de niet of onvolledige betaalde artikelen terug te vorderen.


ART.6: KLACHTEN

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straf van verval van elk recht, aan de klantendienst via info@choicejuwelen.com


ART.7: GARANTIE

Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.

Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Gebruiker het kasticket kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant op door hem aangeduid adres afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst op info@choicejuwelen.com, waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan CHOICE JUWELEN NV.

Hij heeft de mogelijkheid om de artikels om te ruilen of te laten herstellen via de winkels van CHOICE JUWELEN NV.

Elk artikel is voorzien van een zegel. Bij verwijdering of bij defect van deze verzegeling vervalt elk recht op omruiling.

De herstelling van een artikel geeft geen recht tot terugbetaling. Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op gratis herstelling of vervanging.

De(commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, reactie door inname van medicatie, door gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud of normale slijtage.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. De garantie is niet overdraagbaar.


ART.8: VERZAKINGSTERMIJN

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Gebruikers die artikelen op de webshop aankopen:
DE CONSUMENT HEEFT HET RECHT AAN CHOICE JUWELEN NV MEE TE DELEN DAT HIJ AFZIET VAN DE AANKOOP, ZONDER BETALING VAN EEN BOETE EN ZONDER OPGAVE VAN MOTIEF BINNEN DE 14 DAGEN VANAF DE DAG DIE VOLGT OP DE LEVERING VAN HET PRODUCT.

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken verplichten zich, om binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering, de goederen op hun kosten terug te bezorgen aan CHOICE JUWELEN NV.

De melding hiervan dient te gebeuren via info@choicejuwelen.com binnen dezelfde termijn als hierboven beschreven.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, met het niet doorbroken zegel en het kasticket/factuur en vergezeld van het Retourneringsformulier kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

  • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen.
  • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt.
  • artikelen die gedragen werden.                                                                                                     
  • artikelen waarvan het zegel is doorbroken en/of beschadigd.

UITZONDERINGEN op ART 8:

Wij hechten zeer veel belang aan de hygiëne van onze artikelen en zijn gespecialiseerd in anti-allergisch materiaal voor kinderen en gevoelige personen.

Om deze redenen kunnen wij geen retours en omruilingen aanvaarden van piercingsjuwelen en oorbellen.

De CHOICE JUWELEN artikelen die online werden aangekocht worden niet terugbetaald via de winkels of via andere kanalen.

In onze winkels/servicepunten is alleen een omruiling tegen een ander produkt of een waardebon mogelijk.

In geen geval zal er in onze winkels/servicepunten geld worden terugbetaald.

Een terugbetaling kan enkel gebeuren via info@choicejuwelen.com zoals hierboven beschreven.

ART.9: AANTASTING GELDIGHEID - NIET-VERZAKING

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettelijkheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door  CHOICE JUWELEN NV om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


ART.10: webshop KLANTENDIENST

De Gebruiker heeft toegang tot de klantendienst van CHOICE JUWELEN NV  via e-mail op info@choicejuwelen.com of per post op het volgende adres, Boomstraat 58, 2880 BORNEM.


ART.11: VERZENDKOSTEN EN -TERMIJN

Leveringen in België zullen gemiddeld 1 tot 2 werkdagen duren of langer (de klant zal dan verwittigd worden), internationale leveringen zijn afhankelijk van het land van bestemming.

Alle verzendingen zijn traceerbaar.

CHOICE JUWELEN NV maakt gebruikt van vaste verzendingstarieven:

De verzendkosten zijn GRATIS voor bestellingen vanaf 30,00 EUR.
De verzendkosten voor leveringen in België, Luxemburg en Nederland zijn 5.90 EUR.
De verzendkosten voor leveringen buiten de Benelux zijn 8.90 EUR.


ART.12: KADOBONNEN

Een kadobon van de webshop is geldig bij aankoop in alle CHOICE JUWELEN winkels in België.

Een kadobon blijft 12 maanden na datum van afgifte geldig. Als het bedrag van de aankopen de waarde van de bon overschrijdt, dan zal het verschil door de klant bijbetaald volgens de gebruikelijke betalingswijze die in de winkel aanwezig is.

De kadobon mag niet ingeruild worden tegen geld of tegen een ander betaalmiddel, zelfs niet gedeeltelijk.

De kadobon kan niet worden gebruikt voor een aankoop in de on-line store.ART.13: WIJZIGING VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt in de webshop van CHOICE JUWELEN NV.In geval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

CHOICE JUWELEN NV kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.


ART.14: BEWIJS

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-up als bewijsvoering kunnen dienen.


ART.15: TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDE RECHTER

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en van de Rome I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van ANTWERPEN (België) bevoegd.

Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de aankopen via andere kanalen dan deze geplaatst bij WWW.CHOICEJUWELEN.COM