GARANTIE

Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.

Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Gebruiker het kasticket kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant op door hem aangeduid adres afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst op info@choicejuwelen.com, waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan CHOICE JUWELEN NV.

Hij heeft de mogelijkheid om de artikels om te ruilen of te laten herstellen via de winkels van CHOICE JUWELEN NV.

Elk artikel is voorzien van een zegel. Bij verwijdering of bij defect van deze verzegeling vervalt elk recht op omruiling.

De herstelling van een artikel geeft geen recht tot terugbetaling. Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op gratis herstelling of vervanging.

De(commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, reactie door inname van medicatie, door gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud of normale slijtage.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. De garantie is niet overdraagbaar.